Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Telkibányával kapcsolatos,

középkori levéltári adatok.

 

 

DL 51511    
Kelt: 1349-03-12
       
Kiadó: EGRI KÁPTALAN
   
Régi jelzet: Q 93 / 1300 925
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Záró
       
Regeszta: Az egri káptalan tanúsítja, hogy nagysemjéni Mihály fiának: Lászlónak fia: Miklós, a maga, valamint Ubul és Mihály nevû testvérei nevében tiltakozott az ellen, hogy az elõzõ napon a telki [de Telky] Péter fia: Péter király ember, valamint János mester [dictus Poth] egri kanonok és Mihály pap a Szent Imre hitvalló oltárának magistere, káptalani kiküldöttek Pál országbíró parancsára biri-i János fia: Tamás Kér [Ker] (Szamoskér, Szatmár megye) nevû birtokának egy részébe ennek feleségét, más részébe pedig leányait és fiait beiktatták, minthogy ezt a birtokrészt a nevezett Tamás nekik 18 márkáért elzálogosította. János fiának: Tamásnak feleségét és gyermekeit erki [de Erky] (Heves megye) Mikó fia: László képviselte. Papíron, töredezett zárópecsét részeivel. (No. 925.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta: Kállay 975. sz.

 

 

DL 5783    
Kelt: 1367-07-16
       
Kiadó: LAJOS 1 KIRÁLY
   
Régi jelzet: Q 312 / GÖNC 3 1
Fennmaradási forma: Átírás 1369

Regeszta: Visegrád. 2. d. Divisionis apost. I. Lajos király György Telky-i bányaispán és Pertold Telky-i esküdt a maguk és Telky város nevében elõadott kérelmére hozzájárulását adja, hogy a város déli szélén egy régi fából épült kápolna helyén Szent Katalin tiszteletére ispotályt építsenek a megyés püspök engedélyével a szegények és betegek fenntartására és azt megfelelõ javakkal lássák el. Átírva I. Lajos király 1369. június 18-án kelt oklevelében. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi)

Regeszta: (2.d.Divis.ap.), Visegrád (Wyssegrad). I. Lajos király György Telky-i bányaispán (urburarius) és Pertold Telky-i esküdt a maguk és a király Telky-i polgárai és bányászai nevében elõadott kérésére, miszerint Telky városban, hol még nincs ispotály, mint más városokban, egyetértõ akarattal Szent Katalin tiszteletére a város déli szélén, egy régi fából épült kápolna helyén ispotályt építhessenek és azt kellõ anyagi javakkal láthassák el, hozzájárulását adja az ispotály építéséhez, még pedig olyan kikötéssel, hogy az ispotályt a megyéspüspök engedélyével megfelelõ javakkal lássák el. - Átírva I. Lajos király 1369. június 18-án kelt oklevelében. - MOL, (AP Gönc f.3 n.1) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Bándi Zsuzsanna): BLÉ 5 (1985) 582.

 

 

DL 5783    
Kelt: 1369-04-19
       

Kiadó: MIHÁLY EGRI PÜSPÖK
   
Régi jelzet: Q 312 / GÖNC 3 1
Fennmaradási forma: Átírás 1369
       
Regeszta: Eger. V. a. Georgii mart. Mihály egri püspök Kuprer György bíró és fivére, Konch, Telky-i bányaispánok kérésére hozzájárul ahhoz, hogy Telky város déli szélén egy régi fából épült kápolna helyén a Telky-i anyaegyház sérelme nélkül Szent Katalin címére felszentelt ispotályt építsenek, amelyet már a király hozzájárulásával kõbõl építeni is kezdtek. Az ispotály kegyurai György bíró és Konch s az õ örököseik legyenek, lássák el az ispotályt megfelelõ adományokkal, válasszanak alkalmas papot az ispotály rektorává, akit a püspöknek kell bemutatniok, sem a plébános, sem a keresztesek, sem bárki más az ispotály felett magának jogot nem követelhet; hogy pedig a hívek még nagyobb áhítattal látogassák és ajándékokkal tiszteljék meg az ispotályt annak felszentelése után, azoknak a hívõknek, akik, miután meggyóntak, felkeresik az ispotályt a felszentelés ünnepének napján, továbbá karácsonykor, újévkor, Vízkeresztkor, nagycsütörtökön, nagypénteken, húsvétkor, az Úr mennybemenetelének ünnepén, Úrnapkor, Gyümölcsoltó Boldogasszony (március 25.), Nagyboldogasszony (augusztus 15.) Szûz Mária születésnapja (szeptember 8.), Boldogasszony szeplõtelen fogantatása (december 8.), Gyertyaszentelõ boldogasszony (február 2.) ünnepén, továbbá a 12 apostol (július 15.), Keresztelõ Szent János (június 24.), János evangelista (december 27.), Szent István és Szent Lõrinc mártírok (december 26., illetve augusztus 10.), Szent Márton és Miklós hitvallók (november 11., december 6.), Szent Mihály arkangyal (szeptember 29.), Szent Katalin (november 25.), Dorottya (február 6.) és Margit (július 13.) szüzek, Mária Magdolna (július 22.), Mindenszentek (november 1.) ünnepén és adakoznak a szegények és betegek javára, az egri püspök két suffraganeusával, Valter Nicopoli-i és Ewrhardus Charran-i püspökökkel együtt 40-40 napi búcsút engedélyez. Átírva I. Lajos király 1369. június 18-án kelt oklevelében. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi)
   
Regeszta: (V.a. Georgii mart.), Eger (Agrya) Mihály egri püspök Kuprer György bíró és fivére, Koncz Telky-i bányaispánok kérésére az ispotály létesítéséhez, amelyet a nevezettek Telky város déli szélén egy régi fából épült kápolna helyén Szent Katalin tiszteletére saját költségükön és királyi hozzájárulással kezdtek építeni kõbõl, megyéspüspöki hozzájárulását adja, még pedig, hogy a Telky-i anyaegyházra az ispotály megépítésébõl joghátrány ne származzék a következõ feltételekkel: György bíró és Konth bányaispánok és örököseik az ispotály kegyurai. Ahogy vállalták, az ispotályt megfelelõ javakkal látják el. Alkalmas papot választanak az ispotály rectorává, akit megerõsítés végett kötelesek a püspöknek bemutatni. Plébánosok, keresztesek vagy bárki más az ispotály felett semmi jogot nem követelhet magának. Hogy pedig az ispotályt felszentelése után a hívõk buzgóbban látogassák és illõ adományokkal tiszteljék meg, mindenkinek, aki töredelmesen meggyónt és a felszentelés ünnepnapján, az Úr ünnepein, ugyanis karácsonykor (dec. 25.) újévkor (jan. 1.), vízkeresztkor (jan. 6.), zöldcsütörtökön, nagypénteken, húsvétkor, áldozócsütörtökön, Úrnapkor, továbbá Szûz Mária öt ünnepén, ugyanis Gyümölcsoltó Boldogasszony (márc. 25.), Nagyboldogasszony (aug. 15.) Kisasszonynap (szept. 8.), Szûz Mária fogantatása (dec. 8.), ünnepén, továbbá az apostolok oszlása (júl. 15.), Keresztelõ Szent János (jún. 24.), János evangelista (dec. 27.), Szent István (dec. 26.) és Szent Lõrinc (aug. 10.) vértanúk ünnepein, Szent Márton (nov. 11.) és Szent Miklós (dec. 6.) hitvallók, Szent Mihály arkangyal (szept. 29.), Szent Katalin (nov. 25.), Szent Dorottya (febr. 6.), Szent Margit (júl. 13.) szüzek, Mária Magdolna (júl. 22.) ünnepén, valamint Mindenszentek ünnepén (nov. 1.) felkeresi az ispotályt és az ott élõ szegények fenntartásához segítséget nyújt, Mihály püspök segédpüspökeivel, Waltherus nikápolyi és Ewhardus harrani püspökökkel együtt egyenként 40-40 napi búcsút engedélyez. - Átírva I. Lajos király 1369. június 18-án kelt oklevelében. - MOL, (AP Göncz f.3 n.1) - Az oklevél eredetijén az egri püspök és két segédpüspöke pecsétje függött. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Bándi Zsuzsanna): BLÉ 5 (1985) 582-583.   

 

 

DL 5783    
Kelt: 1369-06-18
       
Kiadó: LAJOS 1 KIRÁLY
   
Régi jelzet: Q 312 / GÖNC 3 1
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Függõ
       
Regeszta: XIV. Kal. Julii. I. Lajos király Kuprer György Telky-i bányaispán és fivére, Konch bemutatásában és kérésére oklevelébe foglalva átírja 1367. július 16-án Visegrádon kelt oklevelét és Mihály egri püspök 1369. április 19-én, Egerben kelt oklevelét a Szent Katalin ispotály alapításáról s a bennük foglaltakat anyja, Erzsébet királynõ hozzájárulásával - eltekintve a kizárólag püspöki joghatóság alá tartozóktól - megerõsíti. Eredeti, hártya, zöld zsinóron függõ pecsét töredéke. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi)

Regeszta: (XIV.Kal.Julii). I. Lajos király Kuprer György Telky-i bányaispán (comes et urburarius) és fivére, Konch kérésére és bemutatásában átírja saját 1367. július 16-án Visegrádon kelt oklevelét (BLÉ V [1985] 582) továbbá Mihály egri püspök 1369. április 19-én Egerben kelt oklevelét (BLÉ V [1985] 582) a Szent Katalin tiszteletére alapított épülõfélben levõ ispotályról és az oklevelekben foglaltakat anyja, Erzsébet királyné hozzájárulásával - eltekintve a kizárólag püspöki joghatóság alá tartozóktól - megerõsíti. - Hártyán, zöld színû zsinóron a király új kettõs pecsétjének töredékével. Méltóságsor. - MOL, (AP Göncz f.3 n.1) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Bándi Zsuzsanna): BLÉ 5 (1985) 583.

 

 

DL 101937    
Kelt: 1396-08-29
       

Kiadó: ZSIGMOND KIRÁLY
   
Régi jelzet: Q 358 / NÉMETÚJVÁR 11
Fennmaradási forma: Átírás 1396

Regeszta: (in decoll. Johannis bapt.) Zsigmond király a somogyi konventhez. Kewagowrs-i Miklós fia: György mester nevében elõadták neki, hogy Telki-i László fia: László és Oztopan-i András fia: Gál a királyi különös jelenlét elõtt folyó perüket azzal kérték elhalasztani, hogy indulnak a királyi seregbe, amely pünkösd (máj. 21.) nyolcadától Mihály-nap nyolcadáig tart, de õk nem vonultak hadba. Megparancsolja, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek jelenlétében Tard-i György királyi ember vizsgálja ki a panaszt, s arról a konvent tegyen jelentést. Átírta a somogyi konvent 1396. szeptember 16-i, pátens formában kiállított jelentésében. (Batthyány cs. lt., Acta antiqua 2-40-11.)- Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 31 (2000) 540. sz.

 

 

DL 8825    
Kelt: 1406-12-31
 
Kiadó: ZSIGMOND KIRÁLY
   
Régi jelzet: Q 312 / GÖNC 1 5
Fennmaradási forma: Átírás 1419

Regeszta: (Silvestri pape), Kassa (Cassovia). Zsigmond király megparancsolja Telkibánya városnak (iudici et iuratis ac universis et singulis civibus civitatis nostre de Thelkybanya), hogy a pálosok Gwncz közelében levõ Szûz Mária kolostorának, tovább a Fülöp és Jakab apostolokról nevezett kolostorának és Szent Katalin kolostorának szerzeteseitõl a város szõlõhegyein levõ szõlõkben termett bora után hegyvámot (ius montanum) vagy terragiumot az Erzsébet királyné által a pálosoknak adott kiváltság megsértésével ne merjenek szedni. - Átírva Zsigmond király 1419. április 24-én kelt oklevelében. - MOL, (AP Göncz f.1 n.5) - Kiadása: Zs. II. 5181. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Bándi Zsuzsanna): BLÉ 5 (1985) 585-586.

 

 

DL 39909    
Kelt: 1434-07-19
       
Kiadó: SÁROS MEGYE
   
Régi jelzet: Q 23 / 2 11
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Hátlapon 05

Regeszta: feria secunda ante festum bti Jacobi apli. Sáros megye hatósága bizonyítja, hogy Babapatakai Lõrinc fia László, Babapatakai Bálint, valamint Benedek és Ilona asszony tiltakoztak birtokaiknak Nádfõi Miklós és Klára nevû felesége, valamint Telky Péter és Posfalvi András fia Pál által történt elfoglalása miatt. (Teljes szöveg.) Papír, hátlapon 5 pecsét töredéke. - Regeszta forrása: OL regeszta

 

 

DL 13191    
Kelt: 1438-05-22


KeltHely: Gönc
       

Kiadó: Mihály gönci plébános
 
Mihály alesperes
   
György telkibányai plébános
 
Antal deruskai plébános
   
Régi jelzet: Q 312 / GÖNC 3 3
Fennmaradási forma: Eredeti
Nyelv: Latin
Irattípus: végrendelet
Link with Hit in itnévmutató — tárgymutató
 
Regeszta: Mihály gönci, György telkibányai és Antal deruskai plebánosok bizonyítják, hogy Cuprar György telkibányai civis végrendelkezett a szõllõjét, valamint malmát, amely különbözõ termékeket és fát õröl a gönci Szûz Mária kolostornak hagyományozza. 3 zöld rányomott pecsét töredéke.
 
Regeszta: (Ascens.D.), Gönc (Gwnch). Mihály Gwnch-i plébános és alesperes, György Telkybania-i plébános és Antal Ruska-i plébános tanúsítják, hogy az Úr Mennybemenetele ünnepe elõtti hétfõn (máj.19.) Mihály plébános házában (dota) megjelent elõttük Cuprar György Telkybania-i polgár és úgy végrendelkezett, hogy a Telkybania területén fekvõ Chechuz falut minden hasznaival, egy telek kivételével, amelyet élete tartamára magának tart meg, a Gwnch melletti Szûz Mária kolostorra hagyja, ugyancsak erre a kolostorra hagyja a Chater hegyen Sanchoban fekvõ szõlõjét olyan kikötés mellett, hogy a kolostor szerzetesei mûveljék a szõlõt s a szõlõ hozamának felét adják át neki, amíg csak él. A falu és a szõlõ fejében a kolostor szerzetesei mindennap mondjanak egy misét de quinque vulneribus Christi szombat kivételével, s egy misét de assumpcione Marie virginis gloriose. A kolostorra hagyja a Telkybania területén fekvõ gabonaféléket és hüvelyeseket õrlõ malmát is, olyan kikötéssel, hogy amíg õmaga, felesége és ennek nõvére élnek, használják a malmot, s csak haláluk után száll teljesen a kolostorra. - Hártyán, az oklevél szövege alatt 3 zöld viaszba nyomott gyûrûspecsét maradványa, az egyik pecsét az oklevél írójáé, Mihály Gwncz-i plébánosé és alesperesé. - MOL, (AP Göncz f.3 n.3) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Bándi Zsuzsanna): BLÉ 5 (1985) 589.

 

 

DL 64328    
Kelt: 1438-07-20
       
Kiadó: SZEPESI KÁPTALAN
   
Régi jelzet: Q 95 / 326
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Hátlapon
Nyelv: Latin
Irattípus: zálogosító
Link with Hit in itnévmutató — tárgymutató
       
Regeszta: A szepesi káptalan elõtt Telky-i Balázs fia László Sáros megyébõl Telky possessio 1/4-ét Felsewazguth-i György fia Jakabnak és feleségének Mártának 10 arany forintért /auri puri et iusti ponderis/ elzálogosítja. Hátoldalon rányomott pecsét csekély maradványai.

 

 

DL 64339    
Kelt: 1439-02-14
KeltHely: Buda Pilis m
       
Kiadó: ALBERT KIRÁLY
   
Régi jelzet: Q 95 / 344
Fennmaradási forma: Átírás 1439
Nyelv: Latin
Irattípus: vizsgálati - idézõ
Link with Hit in itnévmutató — Link with Hit in ittárgymutató

Regeszta: Albert király Sáros megyének. / Segnye-i György, Lapispatak-i Tamás és a szolgabírák/. A király, a királyné, a fõpapok és bárók elõtt Lowaghfalua-i Lowagh dictus Gergely a maga és Lowaghfalua-n lakó familiárisa, Dénes nevében elpanaszolta, hogy II. a. Nat. D. Lowaghfalua-i házából bizonyos összegû kamarahasznát Epperies civitasba akart vinni, a Sebes-i nemesek Kappanos nevû possessiojához ért, mikor Kappi-i János Thor-i Leusták, Hangach-i Imre, Nagy /magnus/ Miklós, Ladahasa-i Balázs, Asgut-i László, Fay-i Péter és Lipolch familiárisokkal, György fiai: Albert és János, Tholczeg-i, Gergely Fulian-i, Benedek és fia János, Bochar Péter Cappi-i jobbágyokkal megtámadta és megsebesítette, ezenfelül Kappi-i János felsorolt familiárisaival és jobbágyaival Dom. p. Nat. D. Telki-i László Telki-i házát, ahol Dénes familiáris tartózkodott, megtámadta, feltörve az ajtókat Dénest a házból kivonszolva megsebesítette. Proclamata congregatio útján tartson a megye vizsgálatot, majd a felsorolt királyi emberek egyike a szepesi káptalan bizonysága jelenlétében idézze meg Kappi-i Jánost meghagyva neki familiárisai és jobbágyai elõállítását is.

 

 

DL 64339    
Kelt: 1439-04-27
KeltHely: Sarusch Sáros Sáros m
   
Kiadó: Sáros megye

Zsegnyei György sárosi alispán
   
Lapispatakai Tamás sárosi alispán
   
Régi jelzet: Q 95 / 344
Fennmaradási forma: Eredeti
Nyelv: Latin
Irattípus: vizsgálati
Link with Hit in itnévmutató — tárgymutató
       
Regeszta: Sáros megye jelenti Albert királynak, hogy ápr. 27-ére proclamata congregatiot hívtak egybe, elõtte 8 nappal /Sab. p. Pasce/ Buczlo-i Miklós szolgabíró Lowagh Gergelyt Dénes familiárissal Lowaghfalua-n, Kappi-i Jánost familiárisaival Palwagasa possession megidézte. Segnie-i György a maga és frater-e, Tamás nevében és a szolgabírák, Schalgo-i László, Buczlo-i Miklós, Theznye-i Mihály, Elzwycze-i Mathe - a szepesi káptalan embere, Fülöp kanonok és Gergelleke-i István királyi ember elõtt - Cappanos és Thelki possessiok szomszédaitól, Sáros megyei nemesektõl kikérdezte az igazságot a hatalmaskodástól /Tanúk nevei/, amely szerint Lowagh Gergely II.a.Nat.D. Lowagfallua-i házából bizonyos összegû kamarahasznát Epperies civitasba akart vinni, a Sebes-i nemesek Kappanos possessiojához ért, Kappi-i János felsorolt familiárisaival és jobbágyaival Lowagh Gergelyt Kappanos villa-ban megtámadta, megsebesítette, ezenfelül Kappi-i János Dom.p.Nat.D. Telki-i László Telki--i kúriájába, ahol Lowagh Gergely Dénes nevû familiárisa volt, fegyveresen betörve, Dénest a házból kivonszolva súlyosan megsebesítette.

 

 

 

DL 13819    
Kelt: 1444-11-22

Kiadó: Telkibánya város

Vendel János telkibányai bíró
   
Polner Urbán telkibányai esküdt

Faber Gáspár telkibányai esküdt

Kreczel István telkibányai esküdt
   
Régi jelzet: Q 312 / GÖNC 3 4
Fennmaradási forma: Átírás 1479
Nyelv: Latin
Irattípus: végrendelet
Link with Hit in itnévmutató — tárgymutató
 
Regeszta: Telkebánya hatósága /:Johannes Vendel judex, Urbanus Polner, Gaspar Faber, Stephenus Kreczel jurati cives:/ bizonyítja, hogy Kroprer György, a Telkebanya város szélén, a Szent Katalin tiszteletére épült kórház törvényes kegyura, elõtte ily végrendelkezést csinált: Házait, rétjeit, szántóföldjeit, szõleit, malmát, malomhelyeit a Czegws nevû prediummal együtt a Szent Katalinról elnevezett Telkebanya-i ispotályos egyháznak hagyományozta, míg magát az egyházat az említett javakkal egyetemben, Mátyás papnak, mostohafiának adta, hogy vagy maga Mátyás, vagy az általa kijelölt más pap viselje annak a gondját, hogy az az egyház meg ne semmisüljön vagy világiak kezére ne kerüljön. Kikötötte, hogy ugyanaz a pap minden kántorböjtben egy köböl búzát õröltessen meg és süttessen meg és azt ossza szét a szegények között. Mindennek a végrehajtását az illetõ pap lelkiismeretére bízta.
 
Regeszta: (D.a.Katherine). Telkibánya város (Johannes Vendel iudex, Urbanus Polner, Gaspar Faber, Stephanus Kreczel, iurati cives civitatis Telkebánya) tanúsítja, hogy Kroprer György, a Telkebanya város szélén épült Szent Katalin ispotály kegyura úgy végrendelkezett, hogy minden javait, házait, rétjeit, szántóit, szõlõit, malmát és malomhelyeit Czegws pusztával együtt a nevezett Szent Katalin egyházra hagyja és ezáltal mostohafiára, Mátyás papra. Meghagyja egyben, hogy maga Mátyás pap vagy akit erre kijelöl, ügyeljen, nehogy az egyház tönkremenjen, és amit egyszer Istennek szenteltek, fonák világi célokra fordítsák. Mátyás pap vagy helyettese kántorbõjtben egy köböl gabonát süttessen meg a szegényeknek. Minden mást a papok lelkiismeretére bíz. - Átírva Szakolcai (de Ruppis) Melchior János császári közjegyzõ 1479. április 12-én kelt oklevelében. - MOL, (AP Göncz f.3 n.4) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Bándi Zsuzsanna): BLÉ 5 (1985) 590.

 

 

DL 14062

Kelt: 1447-03-12
KeltHely: Buda Pilis m
       
Kiadó: HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ
   
Régi jelzet: Q 311 / 577 1
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Alul
Nyelv: Latin
Irattípus: adománylevél
Link with Hit in itnévmutató — tárgymutató

Regeszta: Hwnyad-i János, László válaszott magyar király nevében az ország kormányzója, bizonyítja, hogy tekintettel azokra az érdemszerzõ szolgálatokra, amelyeket Rozgon-i Lõrinc, János, Rynoldus és Oswald tanusítottak a szent koronával szemben és Zsigmond, Albert és László királyok szolgálatában, a rájuk bizott feladatok lelkiismeretes megoldásában, különösen amikor a minap az országnagyok megbizásából hadat vezettek Frigyes római király és osztrák herceg ellenében a szent korona visszaszerzése, a határmenti végvárak és városok visszafoglalása érdekében, amelyeket Frigyes tartott megszállva, hogy ujra helyreállítsák az ország régi határait és visszahozzák az országba László királyt, amely hadjáratban sok familiarisukat is elvesztették, mindezen szolgálataik ellenértékéül kormányzói hatalmánál fogva nekik adja az Abawywarmegyében fekvõ királyi várost: Telkybanyat, annak minden tartozékával - örök tulajdonul. A szöveg alatt pecsét töredékei.

 

DL 14063    
Kelt: 1447-03-12
KeltHely: Buda Pilis m

Kiadó: PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ
   
Régi jelzet: Q 311 / 577 2
Fennmaradási forma: Átírás 1447
Nyelv: Latin
Irattípus: iktató
Link with Hit in itnévmutató — tárgymutató
       
Regeszta: Palocz-i László comes országbíró a leleszi konventhez. Jelentették elõtte Rozgon-i János fiai: János, Renoldus és Osvald, hogy be akarják magukat vezettetni a Thelkebanya nevû királyi városba Abawywarmegyében, amely õket zálog cimén illeti meg. Megkéri tehát a konventet, küldje ki a testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi ember szálljon ki Thelkebanya városhoz és a szomszédok meghívása mellett vezesse be annak a tulajdonába a nevezett Rozgon-i Jánost, Lõrincet, Renoldust és Osvaldot, az esetleges ellenmondókat a király elé idézve. Kijelölt királyi emberek: Andreas de Keked, sive Johannes de eadem, sin Ladislaus Baglyas de Heghallya, an Thomas de Rakathyas, cew Petrus de Kozmafalwa, sin Benedictus de eadem, sive Bartholomeus de Kazmer.

 

DL 14063    
Kelt: 1447-04-18
       

Kiadó: leleszi konvent
   
Szaniszló leleszi prépost
   
Régi jelzet: Q 311 / 577 2
Fennmaradási forma: Eredeti
Nyelv: Latin
Irattípus: iktató
Link with Hit in itnévmutató — tárgymutató
 
Regeszta: A leleszi konvent /Szaniszló prépost és a konvent/ bizonyítja, hogy megkapta Palocz-i László comes országbírónak 1447 márc. 12-én kelt, teljes egészében közölt oklevelét, melynek értelmében Kazmer-i Bertalan királyi emberrel Mihály rendi testvért küldte ki, akik márc. 25-én kiszálltak az abaujvármegyei Thelkebanya városhoz és tartozékaihoz és a szomszédok meghívása mellett bevezették annak a tulajdonába Rozgon-i Jánost, Lõrincet, Rynoldust és Osvaldot és zálog cimén nekik statuálták azt minden ellenmondás nékül. A megjelent szomszédok: Emerico filio Nicolai, Paulo filio Mathie et Ladislao filio Blasii de Borswa. Függõ pecsét a kócról leszakadva.
     


DL 14392    
Kelt: 1450-07-29

Kiadó: EGRI KÁPTALAN
   
Régi jelzet: Q 312 / GÖNC 3 9
Fennmaradási forma: Átírás 1471
Nyelv: Latin
Irattípus: végrendelet
Megjegyzés: Megegyezik a DL 14390 és a DL 14391 sz.-val
Link with Hit in itnévmutató — tárgymutató

Regeszta: Az egri káptalan bizonyítja, hogy megjelent elõtte Mátyás pap, Soyna-i Kereh Lászlónak a fia és bejelentette, hogy azon szándékból, hogy az egyszer az Isten dicsõségére szánt mû ne váljék újra világi tárggyá, a Thelkybanya város szélén a Szent Katalin tiszteletére emelt egyházat, amelyet egykor ingó és ingatlan vagyonukból Kwprer György és testvére: Kwprer Koncz, Thelkybanya-i polgárok emeltek a szegények és betegek táplálására és felüdülésére, amihez beleegyezését adta az akkori egri püspök, és amihez megnyerték Lajos magyar királynak a hozzájárulását is, hogy az a szegények és gyámoltalanok kórházává váljék, de gondnokainak a lelkiismeretlensége folytán romlásnak indult mind az épületeiben, mind a szegények gondozásában, sõt magának az istentiszteletnek a végzésében is; ezért hogy ez a jövõben ne ismétlõdjék, Mátyás pap mint igazi kegyúr, mind a Szent Katalin tiszteletére emelt egyházat, mind pedig a hozzátartozó javakat: úgy mint a Cheches nevû prodiumot, a Wagner nevû szõlõt, a szõlõ alatti völgyben lévõ réteket és az illetõ völgy szélén, az Olchowa folyón lévõ malmot azoknak minden tartozékával, köztük a Thelkybanya városban lévõ telkekkel és a város határában lévõ malomhelyekkel, úgy amint azokat a két alapító: Kwprer György és Kwprer Koncz és azoknak egyik leszármazottja: Kwprer György használta, aki halála elõtt utolsó akarataként úgy a Szent Katalin egyháznak a patronatusi jogát, mint pedig összes ingó és ingatlan javait Mátyás papra hagyta, aki viszont az egész alapítványt, hogy az ne legyen kitéve egyesek szeszélyeinek, ak áptalan elõtt a Gench város felett a Boldogságos Szûz tiszteletére épült pálos kolostornak és a benne élõ szerzeteseknek hagyta oly feltétellel, hogy viszonzásul úgy az alapítókért, mint Mátyás papnak és szüleinek a lelkiüdvéért hetenként két misét mondjanak a nevezett Szent Katalin templomban, vagy nagyobb akadály esetén a saját kolostorukban, azonfelül minden negyedévben halotti megemlékezést tartsanak vigiliával és ugyanakkor egy köböl gabonát osszanak szét a szegények között. Hasonlóképpen halotti megemlékezést kötelesek tartani vigiliával és szentmisével Szent Katalin és Szent Klára ünnepén is. Datum per manus honorabilis domini Stephani de Pastoh, Lectoris et concanonici nostri. Méltóságsor: Honorabilibus dominis Philippo de Gathal preposito kathedrali, Stephano de Lakach cantore, Ladislao de Syroka custode, Francisco archidiacono kathedrali, Nicolao Baryus capelle Beate Marie Virginis ad latus meridionale dicte ecclesis nostre constructe. Valentino de Thatha ecclesie Beati Petri apostoli prepositis, Georgio de Sebes Wywariensi, Johanne de Pankotha, Nicolao de Patha, Andrea de Tharchafew, Paulo de Zabolch, Stephano de Hewes et Emerico de Wng arcniaiaconis dicte ecclesie nostre existentibus.

 

DL 14396    
Kelt: 1450-08-18
KeltHely: Wyhel Sátoraljaújhely Zemplén m
 
Kiadó: PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ
   
Régi jelzet: Q 312 / GÖNC 3 7
Fennmaradási forma: Átírás 1450
Nyelv: Latin
Irattípus: iktató
Link with Hit in itnévmutató — tárgymutató
 
Regeszta: Palocz-i László comes országbíró a Jazow-i konventhez. Jelentették elõtte a Gewncz város felett, a Bold. Szûz tiszteletére épült pálos kolostor szerzetesei nevében, hogy be akarják magukat vezettetni az abawywarmegyei Thelkybanya határain belül fekvõ Chechwz nevû prediumnak, továbbá a thelkybanya város szélén épült a Szent Katalinról elnevezett templom és kórház kegyuraságának, azonkívül a Vagner nevû szõlõnek és az azon szõlõ alatt egy völgyben lévõ rétnek és végül az ugyanazon völgy szélén lévõ malomnak a tulajdonába, általában az összes javakba, amelyek azelõtt Mátyás papnak, a régebben Thelkybanyan lakott Kopprer György mostoha fiának a tulajdonát képezték és adomány folytán most õket illetik. azért felkéri a konventet, küldje ki a testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi ember szálljon ki a Chechewz nevû prediumhoz és Mátyás pap más elsorolt javaihoz és a szomszédok meghívása mellett vezesse be azok tulajdonába a Gencz-i pálos szerzeteseket az õket megilletõ jogon. Kijelölt királyi emberek: Ladislaus de Swtha, vel Georgius de Hym, sin Johannes de Zemera, sive Stephanus Kaan.

Regeszta: Pálóczi László országbíró felkéri  jászói konventot, hogy küldje ki hiteles emberét, akinek jelenlétében a kijelölt királyi emberek (Swhtha-i László, Hym-i György, Zemere-i János, Kaan-i István) egyike iktassa be a Gewncz mezõváros közelében levõ Szûz Mária kolostor szerzeteseit az Abaúj megyei Thelkybanya város határai között fekvõ Chechwz puszta, a Thelkybanya város végében fekvõ Szent Katalin ispotály kegyurasága, a Vagner nevû szõlõ, a szõlõtõl lejjebb fekvõ rét és a völgy végében fekvõ malom és valamennyi más eddig Mátyás papot, a néhai Kopprer György Thelkybanyan élõ mostohafiát illetõ fekvõségek birtokába. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Bándi Zsuzsanna): BLÉ 5 (1985) 591.

 

DL 14396    
Kelt: 1450-10-06
    
Kiadó: jászói konvent

Lukács jászói prépost
   
Régi jelzet: Q 312 / GÖNC 3 7
Fennmaradási forma: Eredeti
Irattípus: iktató
Link with Hit in itnévmutató — tárgymutató
       
Regeszta: A Jazow-i konvent (Lukács prépost és a konvent) bizonyítja, hogy megkapta Palocz-i László comes országbírónak 1450. aug. 18-án kelt, teljes egészében közölt oklevelét, melynek értelmében Swhtha-i László királyi emberrel Péter rendi testvért küldte ki, akik szept. 19-én kiszálltak az abaújvármegyei Thelkybanya birtok határain belül fekvõ Chechewz nevû prediumhoz és az ugyanazon város szélén a Szent Katalin tiszteletére épült egyház és kórház kegyuraságához, továbbá a város határában lévõ Vagner nevû szõlõhöz, a szõlõ alatt elterülõ völgyben lévõ réthez és azon völgyben egy malomhoz és Mátyás papnak Kopprer György mostoha fiának többi javaihoz és a szomszédok meghívása mellett bevezették azok tulajdonába a Gencz-i kolostor pálos szerzeteseit az õket illetõ jogon, minden ellentmondás nélkül. A megjelent szomszédok: Petro de Borswa et Paulo de eadem Borswa, ao Johanne judice predicte civitatis Thelkybanya. Függõ pecsét.
 
Regeszta: (18.d. introduccionis). A jászói konvent tanúsítja, hogy megkapta Pálóczi László országbíró 1450. augusztus 18-án (III.p.Ass.Marie) Újhelyen (Wyhel) kelt oklevelét, amely ezt tartalmazta: Pálóczi László országbíró felkéri  jászói konventot, hogy küldje ki hiteles emberét, akinek jelenlétében a kijelölt királyi emberek (Swhtha-i László, Hym-i György, Zemere-i János, Kaan-i István) egyike iktassa be a Gewncz mezõváros közelében levõ Szûz Mária kolostor szerzeteseit az Abaúj megyei Thelkybanya város határai között fekvõ Chechwz puszta, a Thelkybanya város végében fekvõ Szent Katalin ispotály kegyurasága, a Vagner nevû szõlõ, a szõlõtõl lejjebb fekvõ rét és a völgy végében fekvõ malom és valamennyi más eddig Mátyás papot, a néhai Kopprer György Thelkybanyan élõ mostohafiát illetõ fekvõségek birtokába. A fenti parancs értelmében Swhtha-i László királyi ember és Péter pap, a jászói konvent hiteles embere Máté apostol ünnepe elõtti szombaton (szept. 19.) Borswa-i Péter, Borswa-i Pál és János Thelkybanya-i bíró mint szomszédok és határosok jelenlétében elvégezték a beiktatást. - Hártyán, kék-fehér zsinóron elmosódott rajzolatú függõpecséttel. - MOL, (AP Göncz f.3 n.1) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Bándi Zsuzsanna): BLÉ 5 (1985) 591.

 

DL 15368    
Kelt: 1459-06-09
       
Kiadó: BUDAI KÁPTALAN
   
Régi jelzet: Q 312 / GÖNC 3 8
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Függõ
Nyelv: Latin
Irattípus: birtokátengedõ
Link with Hit in itnévmutató — tárgymutató
 
Regeszta: A budai káptalan bizonyítja, hogy megjelent elõtte Mátyás pap Thelekybanya-ról és magára vállalva Bonifaciusnak, Thelekybanya plébánosának a terhét, bejelentette, hogy részben a saját, részben a néhai Koprar György lelkiüdvének a biztositásáért az abaujvármegyei Chechewz nevü prediumát a saját curiájával, négy jobbágytelekkel és a fürdõvel, egy teljes malommal és más malomhelyekkel a Banyapathaka nevü folyón, továbbá szõlõkkel, rétekkel, kaszálókkal és a predium meg a curia más tartozékaival és mindazokkal a jogokkal, amelyekkel azt egykor Koprar György birtokolta és amint a Thelkybanya városban épült Szent Katalin- kápolnához tartozott, a nevezett kápolnával egyetemben a Gewncz városa felett épült pálos kolostornak adta örök alamizsnaként oly feltétellel, hogy a nevezett szerzetesek hetenként két misét kötelesek mondani a Szent Katalin kápolnában és évenként két halotti megemlékezsét tartani 9 leckével és gyászmisével, azonkivül minden nagyböjtben egy kõböl lisztet megõröltetni és a belõle készült kenyeret a szegények között szétosztani. Eredeti, hártya. Függõ pecsét.
   
Regeszta: (S.a. Barnabe ap.). A budai káptalan elõtt Mátyás Thelkybanya-i pap magára véve Bonifác Thelekbanya-i plébános terhét mind a saját, mind pedig a néhai Koprar György lelki üdvössége érdekében az Abaúj megyei Chechewcz pusztát a saját kuriájával, 4 telekkel, fürdõvel, egy egész malommal és más a Banyapataka folyón levõ malomhelyekkel együtt, ahogy azt Koprar György birtokolta és amiként a Thelkybanya mezõvárosban alapított Szent Katalin kápolnához tartozott, a kápolnával együtt a Gewncz mezõváros közelében levõ Szüz Máriáról nevezett pálos kolostornak adományozza, még pedig olyan kikötéssel, hogy a pálosok minden héten tetszésük szerint mondjanak két misét vagy mondassanak más pappal a kápolnában, ezenfelül évente kétszer tartsanak megemlékezést (anniversarium) a holtakért 9 lectioval, ünnepi misével, továbbá minden kántorbõjtben osszanak ki a szegényeknek 1 köböl lisztbõl sütött kenyeret. - Hártyán, rózsaszín-sötétkék zsinóron függõpecséttel. - MOL, (AP Göncz f.3 n.8) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Bándi Zsuzsanna): BLÉ 5 (1985) 593.

 

 

DL 13819    
Kelt: 1479-04-12
       
Kiadó: KÖZJEGYZÕ
   
Régi jelzet: Q 312 / GÖNC 3 4
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: 0
Nyelv: Latin
 
Regeszta: Kuppis-i János Menyhért császári közjegyzõ oklevele, mely szerint a Telkebanya-i plébános: Mátyás õt a saját plébániáján a meghívott tanúk elõtt arra kérte, hogy a nála lévõ néhány végrendeleti oklevelet, nagyobb biztonság okáért, közjegyzõi oklevél formájában írjon át. Így átírja a Telkebanya-i bírónak és esküdteknek 1444. nov. 22-én kelt, teljes egészében közölt, Kroprer Györgynek, a Telkebanya-i kórház igazi patrónusának a végrendeletérõl kiadott oklevelét. - A jelenlévõ tanúk: Providis et sagacibus viris Georgio Nymit, protunc judice, Cristanno Grawpner, Georgio Urbani, Martino Polner, Thoma Pretsch,Ulrico Jacusch, akik közül Cristannus Grawpner egykor magánál a végrendelkezésnél is jelen volt. - Közjegyzõi jegy. - Regeszta forrása: OL regeszta.
 
Regeszta: (12.d. Aprilis) Szakolcai (de Ruppis) Melchior János erdélyi egyházmegyei klerikus császári közjegyzõ Mátyás Telkebanya-i plébános házában a plébános kérésére és bemutatásában átírja Telkibánya város 1444. november 22-én kelt oklevelét (BLÉ V [1985] 590) Nymit György bíró, valamint Grawpner Keresztély, Urbani György, Polner Márton, Pretsch Tamás, Jacusch Ulrik tanúk jelenlétében, akik közül Grawpner Keresztély az átírt végrendelet készültekor is jelen volt. - Hártyán, közjegyzõi záradékkal és kézjeggyel. - MOL, (AP Gönc f.3 n.4) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Bándi Zsuzsanna): BLÉ 5 (1985) 595.

 

DF 271490    
Kelt: 1494-07-02
 

Kiadó: TELKIBÁNYA VÁROS
   
Régi jelzet: U 726 / 182
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Záró

Thurzó de Bethlenfalva Ferenc a Magyar Kamara elnöke, Salamanca Francisco tanácsos, Görtschacker Christoph trencséni kapitány, Dóczy Gábor udvari familiáris, Täzgern Johann komáromi udvarbíró (provisor), Eördögh Péter a Magyar Kamara számvevője, felső-magyarországi végvárak felülvizsgálatára kirendelt királyi biztosok
p. 23-46.

 

 

 

UC 5 : 15
1692. május 7.
1689

1691

1690

107 old. latin, egykorú fogalmazvány. Minden uradalomról összesítő táblázatos kimutatás, melyet Draheim Vilmos officiális készített
(Summarius Extractus), melyet Draheim Vilmos kamarai officiális készített. – (Összesítés valamennyi Rákóczi uradalom 1689–1691 évek adatai alapján készült összeírásának: az egyes uradalmak adatai táblázatba foglalva, falvanként a subditusok telekszáma, állatok száma, szolgáltatások.) – „Summarium extractus bonorum.”

VII. Pataki uradalom (Zemplén m.)

NB. Tolcsva, Benye, Telki Banya Vamos-Ujfalu, exempti et immunitati sunt ex onere urbariali. – Patak – Ujhely – Tolcsva – Benye – Kis-Toronya – Csernaho – Ardo – Petraho – Telki Banya, Vamos-Uyfalu

 

UC 40 : 10
1635 után
34 old. latin és magyar töredék, évszám a szövegben.
„Fragmentum conscriptionis”.
Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.

Telkibánya:
49 igás, 50 gyalog jobbágy, 11 özvegy, 7 zsellér – Makkos erdő elegendő, disznótizedet adnak érte, vagy megváltják. – Karácsonyra minden igával rendelkező 6–6 szekér fát tartozik fuvarozni.

Rákóczi javak.
(Torna, Zemplén m.): Kowács Wágás – Hottyka – Boswa – Czernaho – Nagy Toronya – Kis Toronya – Telki Banya – Uppor – Izep – Kiszte – Gawa

 

UC 66 : 40
1701 elején


Egykorú, kamarai másolat, latin 12 pag. aláírás nélkül.
„Extractus Bonorum per Dominus Franciscum Rákóczi abalionatorum…”

– Genete Bihar m. – Usztato – Sajo Keresztur Borsod m. – Strabicze Zemplén m. – Bereg Ujfalu Bereg m. – Lucka Lucska, Torna m. – Munkács Bereg m. – Rákos Abaúj, Borsod m. is. – Telki Banya , Abaúj m.

 

UC 99 : 12
1552. február 8.


12 old. latin egyszerű másolat.
„Inventarium” Összeírás a városban lévő fegyverek és hadifelszerelés Serédy György kassai kapitánynak adott instrukciók, Serédy kötelezvénye a város megerősítésére, a város tartozékainak felsorolása.
Inventarium

Átmenetileg a kassai városkapitány gondozására bízott birtokok: Gewncz, oppidum Gunta, Götz – Thelkebanya, oppidum Telki Banya – Alsó Mysle – Zeplak, abbatia, Széplak – Lypolc, castrum Horna/Dolna Misla

 

UC 114 : 37
18. század
Extractus


Pataki uradalom kivonata a legújabb consriptio alapján: Pataki uradalom.
(Zemplén m.): Patak – Tolcsva – Benye – Vámos Ujfalu
- Telki Banya – Nagy Toronya – Kis Patak – Ujhely – Borsó szer – Kis Tornya – Csarhahó – Bányácska – Kovács Vágás – Petraho – Ardo

 

UC 37-62

1736. május 9.


 37 oldal latin, egyszerű másolat.
”Aestimatio” Becslés: úrbéres szolgáltatások becsült értéke.
Minden helységben: lakott és lakatlan sessiok, készpénzcenzus, robot készpénzértéke, szántók, vetésterület, terméshozam, tiszta haszon, rétek szénahozama, ennek készpénzértéke. Summa.

Fiskális birtokok.
(Bihar m.): Szakadath – Mező Telegi oppidum – Posselaka – Telky – Jestes – Baratka – Besnye – Dioszegh oppidum – Puszta Olaszi praedium – Margita oppidum – Szoldobagy – Balyogh – Széplak – Diser – Kécz – Eradony – Nagy Kagya praedium – Kis Bajom praedium – Dancsháza – Adorjánsziget – Dienes Szt. Márton praedium – Ujlak praedium – Szomajon praedium – Mezőfalva praedium – Martontelek praedium – Okány – Homorok – Petlend praedium